Spracovanie osobných údajov za účelom marketingových aktivít

I. Základné ustanovenia

1. Správcom osobných údajov podľa článku 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR ”) je Ján Martinek IČO 73957445 so sídlom Kateřinice 20,  756 21 Ratibor (ďalej len: „správca“).

2. Kontaktné údaje správcu sú

Adresa: Kateřinice 20, 756 21 Ratibor

Email: info@medoma.cz

Telefón: +420 602 514 684

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

4. Správca nemenoval poverencov na ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

  • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,

Ak oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,

 • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

 

2. Účelom spracovania osobných údajov je

  vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť,< /li>

 • zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.

3. Zo strany správcu nedochádza/dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania údajov

1. Správca uchováva osobné údaje

 • počas potrebný na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu, najdlhšie 3 roky, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

1. Príjemcami osobných údajov sú osoby

 • podieľajúci sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zabezpečujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zabezpečujúce marketingové služby.

2. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb/cloudových služieb.

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa článku 15 GDPR,
 • právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa článku 21 GDPR a
 • právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä …

3. Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

 

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV ZA ÚČELOM MARKETINGOVÝCH AKTIVÍT

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase subjektov údajov na účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.
1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA
1.1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Jan Martinek so sídlom Kateřinice 20, 75621 Ratibor, identifikačné číslo: 73957445 (ďalej len „správca“).
1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledovné: adresa pre doručovanie
1.3. Správca nemenoval poverencov na ochranu osobných údajov.
2. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
2.1. Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).
3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22 nariadenia.
4. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
4.1. Doba, počas ktorej budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je 5 rokov, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).
5. ĎALŠÍ PRÍJEMCI OSOBNÝCH ÚDAJOV
5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú osoby zaisťujúce marketingové služby pre správcov a technologické spoločnosti zaisťujúce hosting, prevádzku a fungovanie eshopu a podnikovej IT infraštruktúry.
5.2. Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.
6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov.

6.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať nasledujúcim spôsobom: telefonicky na čísle +420 602 514 684 alebo emailom na info@medoma.cz alebo poštou na adresu Kateřinice 20, 75621 Ratiboř. Ďalej je možné odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov prostredníctvom odhlásenia (unsubscribe) v päte prijatého newslettera a následne jeho potvrdenie emailom.
6.3. Ak by ste sa domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť na dozornom úrade.
6.4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná na uzavretie zmluvy.
Máte kedykoľvek právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania, pokiaľ sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracovávané.

Naše podmienky použitia súborov cookies

Čo sú cookies

Cookies využíva pre svoju činnosť prevažná väčšina webových stránok. Ide o krátke textové súbory vytvárané webovým serverom a ukladané vo Vašom počítači prostredníctvom prehliadača. Keď sa neskôr vrátite na rovnaký web, prehliadač pošle uloženú cookie späť a server tak získa všetky informácie, ktoré si u Vás predtým uložil.

Ako medoma.sk využíva súbory cookie?

Na webových stránkach spoločnosti sú súbory cookie nastavené nami, prípadne tretími stranami (subjekty, s ktorými máme uzavretú zmluvu). Využívajú sa takzvané relačné a trvalé súbory. Relačné (krátkodobé) sú súbory cookie, ktoré sú po ukončení relácie natrvalo odstránené. Naopak dlhodobé cookie sú uložené vo Vašom počítači pokiaľ neskončí ich platnosť (maximálne 2 roky), alebo nie sú Vami z počítača odstránené. Súbory umožňujú našej spoločnosti rozpoznať Vašu opakovanú návštevu.

Na našom webe používame tieto cookies:

 • Optimalizačné – t tieto súbory umožňujú sledovať anonymné užívateľské dáta (napr. trendy v klikaní) a poskytujú dlhodobo funkčnú a bezproblémovú stránku pre všetkých užívateľov webu.
 • Analytické – tieto súbory sú využité na porozumenie tomu, ako návštevníci našich webových stránok stránky využívajú a ako k nim pristupujú. Dajú sa tak optimalizovať z hľadiska užívateľských potrieb, aby boli užívateľsky čo najpríjemnejšie.
 • Výkonnostné – dôležité pre správnu funkciu webových stránok, zlepšovanie užívateľské skúsenosti. Pomôžu nám zapamätať si Vaše predvoľby, aby Vaša každá ďalšia návšteva bola pohodlnejšia a uľahčila Vám hľadanie.
 • Nevyhnutné – nevyhnutné súbory cookie sú využité pre správnu funkciu webových stránok – pamätajú si tak vaše voľby a ďalšie informácie, aby ste tieto informácie nemuseli uvádzať znova.
 • Reklamné – reklamné a cielené cookies zaznamenávajú Vaše návštevy na našej webovej stránke, stránky, ktoré ste navštívili a odkazy, ktoré ste sledovali. Tieto informácie používame, aby sme vám zobrazovali reklamy, ktoré sú pre vás relevantné. Tieto informácie používame aj za účelom obmedzenia počtu opakovaní reklám, ktoré vidíte, a merania efektivity reklamných kampaní. Za týmto účelom môžeme oznámiť tieto informácie aj tretím osobám (zadávatelia reklamy). Na používanie týchto cookies potrebujeme Váš súhlas. Vaše preferencie vo vzťahu k reklamným a cieleným cookies si môžete kedykoľvek nastaviť v internetovom prehliadači ako je popísané nižšie. Doba platnosti týchto cookies je maximálne 2 roky.

Nesúhlas a odstránenie súborov cookie

Ak chcete odmietnuť alebo odstrániť všetky súbory cookie, môžete to urobiť v nastavení Vášho prehliadača. V prípade odmietnutia súborov cookie môže byť znížená funkcionalita týchto stránok a niektoré časti webu sa nemusia zobrazovať správne.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2022.