Spracovanie osobných údajov z titulu kúpnej zmluvy

INFORMÁCIE O ZPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na splnenie zmluvy internetovým obchodníkom alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy internetovým obchodníkom, ako je napr. vytvorenie ponuky služieb, rokovanie o tejto ponuke alebo za účelom odpovede na vznesenú otázku.

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA

1.1. Správcom Vašich osobných údajov je Jan Martinek IČO 73957445 so sídlom Kateřinice 20, 756 21 Ratibor, (ďalej len „správca“).
1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Kateřinice 20, 756 21 Ratibor, adresa elektronickej pošty info@medoma.cz, telefón: +420 602 514 684.
1.3. Správca nemenoval poverencov na ochranu osobných údajov.
2. ZÁKONNÝ DÔVOD ZPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
2.1. Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné na splnenie zmluvy medzi Vami a správcom alebo na vykonanie opatrení správcom pred uzavretím takej zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).
3. ÚČEL ZPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom či vykonanie opatrení správcom pred uzavretím takejto zmluvy.

3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22 nariadenia.

4. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
4.1. Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy, a naďalej po dobu potrebnú na účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.
5. ĎALŠÍ PRÍJEMCI OSOBNÝCH ÚDAJOV
5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či realizácii platieb na základe kupnej zmluvy. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú technologické spoločnosti zaisťujúce hosting, prevádzku a fungovanie eshopu a podnikovej IT infraštruktúry.
5.2. Správca nemá v úmysle predať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.
6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov a právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov.

6.2. Ak by ste sa domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť na dozornom úrade.
6.3. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné dohodu uzavrieť alebo ju zo strany správcu splniť.